top of page

Köpvillkor & returpolicy

Dessa köpvillkor är reviderade och gäller från och 2021-11-10. Genom att köpa No Perfect Yogas produkter samtycker du till de här villkoren.

Köpvillkor

No Perfect Shop bedrivs av No Perfect Yoga som ägs av Malin Winberg AB, org. nr 559229–3533, Fredsgatan 16, 972 39 Luleå, Sverige. I följande villkor syftar ”Bolaget” på Malin Winberg AB (nedan ”Bolaget" eller "vi"), och ”du”/”dig” samt ”din”/”ditt”/”dina” på den privatperson eller det företag som handlar i No Perfect Shop. 

1. Köpvillkor

Genom att köpa No Perfect Yogas produkter samtycker du till dessa köpvillkor. För privatpersoner följer vi distansavtalslagen & konsumentköplagen, respektive köplagen för företag. Om du inte samtycker till de här villkoren ska du inte köpa eller använda Bolagets tjänster eller produkter. Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder och priser.

 

2. Beställning och betalningsvillkor

Alla angivna priser är i SEK inklusive moms. För vid var tid gällande priser och avgifter besök gärna vår webbplats: https://www.noperfectyoga.com/noperfectshop

 

Genom att välja ”köp”, ”ok”, ”godkänner” eller annan liknande bekräftelse på godkännande i beställningsprocessen, skickar du en beställning. Alla beställningar måste godkännas av Bolaget. Du samtycker till att alla beställningar som har godkänts av Bolaget är rättsgiltiga och bindande. 

 

Du samtycker genom din beställning till att betala för produkten som du köper och samtliga övriga avgifter (inkl. moms, frakt, tull och liknande) enligt de vid var tid gällande priser och betalningsvillkor. Vi reserverar oss för pris- och valutaförändringar samt ändringar i skatt och avgifter som står utanför vår kontroll. 

 

Följande betalsätt gäller för privatpersoner och företag:

- Kortbetalning (Visa/MasterCard) i samband med beställning

 

​Bolaget använder sig av en tredjeparts betalsystem för att du ska kunna utföra dina transaktioner elektroniskt. För sådana tjänster gäller de för respektive betalningsmetoden tillämpliga villkor från de externa tredje parter som tillhandahåller betalningsmetoden. Genom att ingå avtal om de här villkoren samtycker du till att sådana fakturerings- och betaluppgifter som du anger lagras av en tredje part och inte av Bolaget.

 

3. Insamling av data

När du handlar av Bolaget så godkänner du att vi får samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy som finns på vår webbplats: https://www.noperfectyoga.com/villkor  

 

All personlig information som du lämnar till oss används för att kunna ge dig bra service vid dina återkommande köp. Den kan också användas av oss för att skicka dig specialerbjudanden från vår butik och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det.

 

4. Leveransvillkor

No Perfect Shop har inga produkter i lager, vilket innebär att leveranstiden kan variera med upp till åtta (8) veckor från beställningsdatum.  

 

En gång i månaden sammanställs alla beställningar som kommit in. Detta sker den sista varje månad. När sammanställningen skickas från No Perfect Shop till vår underleverantör tar det 1-2 veckor innan leveransen når dig som kund. 

 

Exempel: en kund beställer och betalar för en tröja den 16:e november. Bolaget sammanställer alla beställningar den 30:e november och 1-2 veckor senare, alltså i mitten på december, får kunden sin leverans. 

 

Leveranssätt: 

PostNord för leveranser inom Sverige. 

Annan tredjeparts leverantör kan komma att anlitas i samband med leveranser utanför Sverige, EU och till Malta. 

 

​Fraktavgiften inom Sverige om 49 SEK ingår i slutsumman vid kortbetalning.

Vid leverans till land utanför Sverige, EU och till Malta tillkommer de för det specifika land gällande avgifter för frakt.

 

5. Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Bolagets egendom till dess att full betalning erlagts. 

7. Ångerrätt

Som konsument har du fjorton (14) dagars ångerrätt. Köparen står själv för frakten när ångerrätten nyttjas. Du som konsument kan utöva ångerrätten genom att kontakta vår kundtjänst skriftligt via hello@noperfectyoga.com eller genom att använda Konsumentverkets standardformulär: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.  

 

8. Reklamation

Vi vill att du som Kund ska bli nöjd! Om det skulle vara något fel i våra produkter, ber vi dig utan onödig fördröjning kontakta vår kundtjänst via hello@noperfectyoga.com

 

Om du skulle upptäcka att (1) en produkt inte fungerar eller är behäftat med fel, (2) en produkt inte motsvarar beskrivningen av det som du har beställt eller om (3) något oförutsett fördröjt eller förhindrat leveransen av en produkt, kommer din enda och uteslutande gottgörelse att vara antingen en ersättning av produkten eller en återbetalning av det pris som har betalats för produkten, enligt beslut från Bolaget. 

 

Du måste meddela Bolaget om eventuella fel eller omständigheter som beskrivs ovan utan onödig fördröjning. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller din feedback granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lämplig lösning genom oss eller via våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi förbehåller oss dock rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

 

Bolaget skickar en fraktsedel för retur av varan när så bedöms lämpligt. Återsänds varan på annat sätt betalas det av kund. 

9. Transportskadade produkter

Var noga med att kontrollera din försändelse direkt vid mottagandet. Att du fått rätt antal produkter jämfört med din beställning och att alla varor är oskadda. Transportskador ska omgående anmälas till transportören och No Perfect Shop. Mejla hello@noperfectyoga.com. Anmälan ska ske skriftligen: Beskriv vad som har skett och bifoga bilder på skadan samt dina kontaktuppgifter. 

10. Saknade och/eller fellevererade produkter

Saknade varor eller felleverans ska anmälas skriftligen till Bolaget via hello@noperfectyoga.com

 

11. Immateriella rättigheter

Bolagets tjänster och produkter skyddas av gällande immateriella rättigheter. All upphovsrätt och alla övriga immateriella rättigheter i och till Bolagets tjänster och produkter, och medföljande tryckta material, tillhör Bolaget eller dess leverantörer. Du samtycker till att Bolaget och/eller tredje part innehar alla rättigheter, anspråk och intressen i och till innehållet i Bolaget. Innehållet skyddas av gällande immateriella rättigheter och annan lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt.

 

12. Ansvarsbegränsning

Det sammantagna ansvar som Bolaget har gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår enligt eller i anslutning till de här Köpvillkoren kommer inte att överstiga det pris som du har betalat för Bolagets tjänster och produkter. Ingenting i de här Köpvillkoren eller eventuella tilläggsvillkor avser att begränsa eller undanta Bolagets ansvar för bedrägeri eller bedrägligt beteende, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall eller personskada som orsakats av Bolagets oaktsamhet eller i den utsträckning Bolaget enligt lag inte kan begränsa sitt ansvar. 

 

Bolaget är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse om skadan eller underlåtenheten har sin grund i hinder utanför Bolagets kontroll (”Force Majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från vår underleverantör som orsakats av Force Majeure. Som Force Majeure kan anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omständighet som vi inte råder över, t.ex. omläggning eller nedläggning av mobilnäten eller bredband, störningar av systemets radiotrafik eller störning av annan teknisk utrustning samt arbetskonflikt, blockad, pandemi, epidemi, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

 

13. Tillägg och ändringar

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa Köpvillkor och införa nya eller ytterligare villkor eller bestämmelser för dess tjänster och produkter. Bolaget förbehåller sig rätten att, utan förvarning, ändra villkoren när som helst genom att uppdatera denna text och hålla den tillgänglig på Bolagets webbsida.

 

14. Lagval och tvistelösning

Dessa köpvillkor styrs av svensk lagstiftning. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska inte vara tillämplig på Avtalsvillkoren. Tvist i anledning av dessa villkor ska exklusivt och slutligt avgöras av svensk allmän domstol och i första instans av tingsrätten i Luleå, Sverige. Dessa villkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. 

 

Tvister eller oenigheter som uppstår till följd av detta avtal, som i första hand inte kan lösas genom medling inom sextio (60) kalenderdagar efter det att en part har underrättat den andra parten om denna tvist eller oenighet, ska avgöras av tingsrätten. Medlingsprocessen ska äga rum i Luleå, Sverige, och hållas på svenska.

 

Som konsument kan du alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) ifall ARN är behörig. Vid gränsöverskridande köp av tjänst eller produkter via vår hemsida kan du även vända dig till EU-kommissionen för Online Dispute Resolution på http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

15. Kontaktinformation

För ytterligare information om de här villkoren är du välkommen att kontakta oss på: hello@noperfectyoga.com

Personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy är reviderad och gäller från och med 2021-01-25.

Malin Winberg AB, org. nr 559229–3533, Fredsgatan 16, 972 39 Luleå, Sverige, (nedan ”Bolaget" eller "vi") respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. 

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. 

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats https://malinwinberg.se, och när du använder våra tjänster eller köper våra produkter som tillhandahålls via vår webbplats https://noperfectyoga.com som jämväl drivs och administreras av Bolaget (nedan kallade med det samlade begreppet "Tjänsten"). 

Bolaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår Personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten. 

All behandling av personuppgifter inom Bolaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Innehåll i denna Personuppgiftspolicy:

 1. Centrala begrepp

 2. Uppgifter som behandlas

 3. Ändamål med behandlingen

 4. Rättslig grund

 5. Säkerhet och överföring av personuppgifter

 6. Lagring och gallring av personuppgifter

 7. Dina rättigheter och val

 8. Cookies

 9. Länkar till webbplatser och sociala plug-ins

 10. Ändringar i Personuppgiftspolicyn

 11. Lagval och tvistelösning

 12. Kontaktuppgifter 

 

1. Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. 

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring. 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Bolaget samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är: 

 • Identifikationsnummer (namn, personnummer, nationellt id)

 • Kommunikationsuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-postadress, etc. 

 • Profildata, platsdata

 • Beställningsinformation såsom kundnummer

 • Betalningsinformation såsom kortuppgifter, faktureringsadress, etc.

 • IP-adress, enhetsinformation, åtkomstdata

 • De övriga kontakter du anger i Tjänsten och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten. 

Bolaget behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra en beställning av produkter eller tjänster. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Bolaget inte kan genomföra den efterfrågade beställningen av produkter eller tjänsten. 

För det fall du väljer att skapa ett användarkonto hos Bolaget kommer Bolaget att spara ovanstående personuppgifter om dig även för detta syfte. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto, inklusive:

 • Information om din användning av Tjänsten, t.ex. hur du ofta du använder tjänsten,

 • Tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som, IP-adress, Hårdvarutyp, Operativsystem och Webbläsarversion, etc.

 • Adressuppgifter som anges i Tjänsten eller via offentliga register.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, i första hand SPAR. 

3. Ändamål med behandlingen 

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten: 

 • För att tillhandahålla Tjänsten inklusive din beställning av produkter eller tjänster samt administrera vårt avtal med dig, inklusive skapande av och administrering av ditt användarkonto (om du väljer att skapa ett användarkonto),

 • Om du har ett abonnemang för Tjänsten, kommer vi att samla in den data som du skickar genom att nyttja Tjänsten, 

 • För att du ska kunna nyttja Tjänsten kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till underleverantör eller en tredje part i syfte att uppfylla din begäran tjänster eller produkter (såsom för att genomföra betalning för utförd tjänst),

 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor,

 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten,

 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av Tjänsten (t.ex. vilken mobilenhet eller utrustning du använder) för att bättre förstå hur våra kunder interagerar och använder Tjänsten,

 • För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig,

 • För att erbjuda dig att delta i tävlingar. När du deltar i sådan tävling kan vi komma att be dig att ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer,

 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster,

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring av våra produkter och tjänster, via e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms),

 • För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Bolagets eller andras rättigheter,

 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

4. Rättslig grund 

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig:

 • Bolaget behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan).

 • Nödvändig behandling för ändamål som rör Bolagets eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning).

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Bolagets eller tredje parts berättigade intressen, kan Bolaget behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Bolagets kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra Bolagets produkter och tjänster (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan).

 

Med "berättigade intressen" avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig så bra Tjänster som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att säkerställa att marknadsföringen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen efter dina intressen, t.ex. anpassad efter din användning av Tjänsten. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. 

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:

 • fullgöra skyldighet enligt lag och föreskrifter eller genom domstolsbeslut,

 • vid förhandling om försäljning av vår verksamhet eller tillgångar delge en eventuell köpare nödvändig information om våra kundregister (en eventuell köpare kommer i sådana fall inte ha rätt att använda uppgifterna för annat ändamål än för värderingen av vår verksamhet),

 • överlåta dem till en tredje part som köpt vår verksamhet eller en väsentlig del av våra tillgångar och personuppgifter ingår som en del av försäljningen, eller

 • det är nödvändigt för att genomdriva eller tillämpa våra allmänna villkor, eller för att skydda våra rättigheter, tillgångar, säkerhet, kunder eller andra personer. 

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss och/eller våra samarbetspartner genom att klicka på "avsluta prenumeration" i en e-post som vi skickar dig.

Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänsten och för att säkerställa att våra Tjänsten och systemet är säkra. När vi behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke:

 • Bolaget kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan). 

 • Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 • Bolaget kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut. 

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

5. Säkerhet och överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter till tredje man:

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Bolaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Bolaget kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Bolagets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Bolagets leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. 

Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part, för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna Personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten. 

Överföring av personuppgifter till tredje land:

Bolaget kan komma att samarbeta med partners som behandlar personuppgifter inom och utom EU/EES. För det fall Bolaget väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Bolaget i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Säkerhet till skydd för personuppgifter:

Bolaget värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Bolaget har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

6. Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst eller produkt du valt att beställa är levererad och slutförd.

 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. 

7. Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Bolaget via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy. 

Rätt till tillgång:

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Bolaget rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Bolagets administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Bolaget, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran. 

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter:

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"):

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;

 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen),

 • om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);

 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Rätt till begränsning:

Du har i vissa fall rätt att begära att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Bolaget får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna. Om Bolaget inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Bolagets behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Bolagets eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl. 

Rätt att göra invändningar:

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripen profilering. Bolaget får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Bolaget inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Bolaget får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Bolaget inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet:

Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Bolaget samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätt att inge klagomål:

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

8. Cookies

För att göra besök på vår webbplats så attraktiv som möjligt samt för att möjliggöra vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras i din (användarens) webbläsare. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av en webbläsarsession, alltså när du stänger webbläsaren. Andra cookies blir kvar i din webbläsare och gör så att vi eller ett till oss närstående bolag kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. De kallas beständiga cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningarna för cookies och individuellt bestämmer om du vill acceptera cookies eller inte, i särskilda fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionaliteten på vår webbplats och i vår Tjänst.

Vi delar in cookies i tre kategorier:

 • Obligatoriska

 • Funktionella

 • Personliga

Här nedanför hittar du mer information om dina val samt en detaljerad lista över de cookies vi använder.

Obligatoriska cookies krävs för att navigera på vår webbplats samt för att använda de tjänster vi tillhandahåller. Om dessa cookies inte används garanteras inte korrekt funktionalitet för vår webbplats (till exempel att ange text) när besökare går igenom sidor på webbplatsen. Dessa cookies samlar även in information om hur besökare använder vår webbplats, till exempel vilka sidor de besöker oftast samt om de får felmeddelanden från webbplatser. Dessa cookies samlar in sammansatt, anonym information som inte identifierar besökare. Cookie-filerna gör även så att vår webbplats kommer ihåg användares val, till exempel språk eller region, för att tillhandahålla bättre funktioner. Enligt lag krävs inte någon åtgärd från dig för att acceptera dem. Vi använder även dessa cookies för att lagra information om huruvida du har lämnat ditt samtycke till att använda cookies eller att tillfälligt lagra information som du angivit.

Funktionella cookies samlar in anonym information. De kan inte spåra din navigering på andra webbplatser. De kan även användas för att skicka målinriktade annonser/erbjudanden eller för att mäta hur effektiv en reklamkampanj varit. De kan användas för att avgöra vilka kanaler för online-marknadsföring som är mest effektiva. Med dessa cookies lagrar vi även dina inloggningsuppgifter i din webbläsare, så att du kan logga in automatiskt nästa gång du besöker vår webbplats. Eftersom vi vill presentera en webbplats för dig som är utformad för optimal användarvänlighet aktiveras funktionella cookies vanligtvis när du besöker vår webbplats. För att möjliggöra de beskrivna åtgärderna använder vi även cookies från tredje parter i den här kategorin. Genom att analysera din anonymiserade användning kan vi hitta områden där vår webbplats kan förbättras. 

Personliga cookies används för att visa mer målinriktade annonser som är relevanta för användaren och anpassade enligt användarens intressen. Dessa cookies hjälper oss att ge anpassade målgruppslistor för marknadsföring till våra marknadsföringspartner. Vi behöver ditt samtycke för att aktivera dessa cookies.

Invändning mot användning av cookies:

Om du inte vill att vi ska samla in och analysera information om ditt besök så kan du när som helst invända mot det med framtida verkan (så kallad opt-out, avregistrering). För att implementera invändningen rent tekniskt ställs en opt-out-cookie in i din webbläsare. Den här cookien har endast som syfte att kartlägga din invändning. Observera att av tekniska skäl kan en opt-out-cookie endast användas för den webbläsare som den har ställts in för. Om du rensar dina cookies eller använder en annan webbläsare så behöver du göra om processen (invända på nytt).

9. Länkar till webbplatser och sociala plug-ins

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Bolaget frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling. I Tjänsten kan du ibland erbjudas att dela data från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Vi har inte något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins om du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins.

 

10. Ändringar i Personuppgiftspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy utan föregående meddelande. Vid betydande förändringar kommer detta att kungöras på Webbsidan eller skickas med e-post till dig. Den uppdaterade versionen hittar du alltid här: https://www.noperfectyoga.com/villkor

 

11. Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag. 

12. Kontaktuppgifter 

För ytterligare information om personuppgiftshantering, är du välkommen att kontakta oss på: 

 • Malin Winberg AB, org. nr 559229–3533, Fredsgatan 16, 972 39 Luleå, Sverige

bottom of page