top of page

Villkor & personuppgiftspolicy

Dessa allmänna villkor och integritetspolicy är reviderade och gäller från och 2021-01-25. Genom att inregistrera, köpa eller använda No Perfect Yogas tjänster och produkter samtycker du till de här avtalsvillkoren och integritetspolicyn.

Villkor

Dessa allmänna villkor är reviderade och gäller från och med 2021-01-25.

 

I följande villkor syftar ”Bolaget” på Malin Winberg AB, org. nr 559229–3533, Norra Strandgatan 25, 972 39 Luleå, Sverige, (nedan ”Bolaget" eller "vi"), och ”du”/”dig” samt ”din”/”ditt”/”dina” på den privatperson som ingår avtal om de här avtalsvillkoren med Bolaget vid användning av tjänster och produkter sålda av Bolaget på vår webbplats https://noperfectyoga.com som drivs och administreras av Bolaget. 

De här allmänna villkoren för Bolaget utgör, tillsammans med övriga villkor med tjänsterna och produkterna levererade villkor, meddelandet om personuppgiftspolicy och hänvisningar till gällande lagstiftning, det avtal som utgör villkoren mellan dig och Bolaget (”Avtalsvillkoren”). 

De uppdaterade versionerna hittar du alltid här: https://www.noperfectyoga.com/villkor.

Genom att inregistrera, köpa eller använda Bolagets tjänster och produkter samtycker du till de här Avtalsvillkoren. Om du inte samtycker till de här Avtalsvillkoren ska du inte inregistrera, köpa eller använda Bolagets tjänster eller produkter. 

1. Registrering av konto

Du kan välja att registrera dig som privatperson förutsatt att du har fyllt 18 år. Du får bara ha ett personligt medlemskonto som är knuten till ditt personnummer, men kan välja mellan en och fler prenumerationer som registrerat medlem. Du som användare, såsom alla unika kontoinnehavare, försäkrar i egenskap av privatperson att tjänsten enbart kommer användas för enskilt bruk. 

Bolaget förbehåller sig dock rätten att suspendera din tillgång till och användning av Tjänsterna och att säga upp och stänga ner ditt Konto för det fall du tillhandahåller felaktig, osann eller ofullständig information eller om du inte uppfyller alla förutsättningar för kontoregistrering.

Du garanterar att: 

 • du har rätt att registrera dig för och använda Tjänsterna och har rättskapacitet och förmåga att ingå och följa dessa Avtalsvillkor, 

 • det namn som du angivit när du registrerade dig är ditt namn, 

 • du och din användning av Tjänsterna följer tillämpliga lagar, regler och föreskrifter

 • du inte kommer att använda Tjänsterna, varken direkt eller indirekt, i bedrägligt syfte eller på något sätt som kan påverka användningen av Tjänsterna.

Du samtycker till att uppge korrekt och fullständig information när du registrerar dig som användare på https://noperfectyoga.com samt att uppdatera dina registreringsuppgifter när detta krävs för att de ska vara korrekta. 

Du samtycker till att du bär hela ansvaret för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten för ditt Konto, dina inloggnings- och användaruppgifter samt för samtliga aktiviteter som sker i eller genom ditt Konto. Bolaget tar inget ansvar för eventuella förluster som uppstår genom obehörigt användande av ditt Konto. 

Du ansvarar för att tillse att din mailadress, lösenord och andra personliga säkerhetsfunktioner, vilka du använder för att få tillgång till ditt Konto och Tjänsterna hålls i tryggt och säkert förvar. Detta innebär att du måste vidta alla rimliga åtgärder för att hålla dina kontouppgifter hemliga och inte dela dem med någon, bortsett från dig personligen.

Du samtycker till att bära hela ansvaret för ditt användande av Bolagets tjänster, ditt Konto samt för eventuella brott mot dina åtaganden enligt de här Avtalsvillkoren och även för konsekvenserna av sådana brott. Bolaget kommer att meddela dig om man anser att du har brutit mot eller på annat sätt underlåtit att uppfylla de här Avtalsvillkoren, och i så fall kommer rätten för att använda Bolagets tjänster och produkter att upphöra automatiskt med omedelbar verkan. Om detta inträffar måste du upphöra med allt användande av Bolagets tjänster och produkter.

 

2. Insamling och hantering av data 

Genom att ingå de här Avtalsvillkoren bekräftar du ditt samtycke till att Bolaget får samla in, använda, överföra och lämna ut personuppgifter och lämna dessa uppgifter till myndigheter och de kontakter du angivit i applikationen samt i övrigt behandla denna i enlighet med personuppgiftspolicyn som finns på vår webbplats:  https://www.noperfectyoga.com/villkor

Bolaget kan också samla in information som inte är personlig, vilket innebär uppgifter i en form som inte möjliggör direkt koppling till någon specifik person. Du samtycker till att Bolaget får samla in, använda, överföra och lämna ut information som inte är personlig oavsett syfte. Om Bolaget kombinerar information som inte är personlig med personlig information, behandlas den kombinerade informationen som personlig information. 

Bolaget anstränger sig för att skydda dina personuppgifter och vidtar administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, stöld och missbruk samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar och förstöring. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att Bolaget behandlar dina personuppgifter genom att skicka ett meddelande till hello@noperfectyoga.com, men du kommer då inte längre att kunna använda Bolagets tjänster eller produkter.

3. Avtal och beställning

Om du registrerar och använder ditt Konto hos Bolaget har du möjlighet att ingå avtal och utföra transaktioner elektroniskt. Du bekräftar att dina elektroniska överföringar utgör ditt avtal och du samtycker till att vara bunden av och betala för sådana avtal och transaktioner.

Genom att välja ”köp”, ”ok”, ”jag godkänner” eller annan liknande bekräftelse på godkännande i beställningsprocessen, skickar du en beställning. Alla beställningar måste godkännas av Bolaget. Du samtycker till att alla beställningar som har godkänts av Bolaget är rättsgiltiga och bindande.

 

4. Betalningsvillkor

En prenumeration inleder du genom att betala en avgift via de vid var tid gällande betalmetoderna från en tredjepartsleverantör. När du är betalande prenumerant hos Bolaget får du även tillgång till videor och ljudfiler, innehåll och funktioner som inte är tillgängliga för dem som inte är betalande prenumeranter. Betalning via faktura förekommer enbart i undantagsfall. 

Du kan även välja använda ditt friskvårdsbidrag hos Bolaget. Då skickar du bara in kvittot till din arbetsgivare. Vid frågor kan du kontakta hello@noperfectyoga.com

Bolaget använder sig av en tredjeparts fakturerings-system för att du ska kunna utföra transaktioner elektroniskt. För sådana tjänster gäller de för respektive betalningsmetoden tillämpliga villkor från de externa tredje parter som tillhandahåller betalningsmetoden.

 

Genom att ingå avtal om de här Avtalsvillkoren samtycker du till att sådana fakturerings- och betaluppgifter som du anger lagras av en tredje part och inte av Bolaget.

Genom att bli betalande användare godkänner du att Bolaget och/eller angiven tredje part debiterar kostnaden för din prenumeration månadsvis eller i enlighet med den prenumerationstyp som du själv har valt ditt betalkort eller bankkonto. När du blir prenumerant debiteras ditt bankkort eller bankkonto den dag du genomför betalningen, dagen efter att din kostnadsfria begränsade period utlöper eller den dag när du uppgraderar din prenumerationstyp. Nästa debitering sker en månad senare och därefter löpande i enlighet med dessa ramar under prenumerationens löptid. För en prenumeration årsprenumeration debiteras ditt kort eller bankkonto varje tolv (12) månader. Vid utebliven betalning har Bolaget rätt att pausa tillgången till tjänsten till dess att betalning sker på nytt.

 

5. Avgifter och förnyelse

Du samtycker till att betala alla avgifter för varje tjänst du köper eller använder (inklusive eventuella överträdelseavgifter), enligt de vid var tid gällande priser och betalningsvillkor som presenteras till dig för tjänsten i fråga. 

Om du har valt att betala avgifterna med betal- eller kreditkort, intygar du att kreditkorts-uppgifterna du tillhandahåller är korrekta och att du snarast kommer underrätta Bolaget vid eventuella ändringar av dessa uppgifter. Avgifter som betalas av dig är ej återbetalningsbara, utom enligt vad som anges i de här Avtalsvillkor eller om det krävs enligt lag.

Alla prenumerationer gäller utan bindningstid. Prenumerationer Bolaget erbjuder till dig kan ske antingen kostnadsfritt, kostnadsfritt under en begränsad period eller mot en avgift. Om prenumerationen tillhandahålls kostnadsfritt under en begränsad period, kommer du att få möjlighet att förnya tjänsten och betala den gällande avgiften, eller att sluta använda Bolaget när den begränsade perioden utlöper. 

Prenumerationen måste förnyas inom den angivna tidsperioden för att funktionerna ska fungera som tidigare.  Om du väljer att inte förnya, avslutar Bolaget ditt Konto och du kommer inte längre att kunna använda Bolagets tjänster.

6. Prisändring

Bolaget ger dig möjligheten att aktivt göra ett val om att löpande teckna en månadsprenumeration mot en avgift per månad, alternativt i förskott betala din prenumeration för ett antal månader åt gången och därmed få rabatt på månadskostnaden. Förskottsbetalningen sker för ett fast antal månader och ger då en given rabatt. Rabattsatser och valbart antal månader kan komma att ändras av Bolaget.

 

Alla angivna priser är i SEK inklusive moms. Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma, såsom prova-på-erbjudanden. För vid var tid gällande priser och rabatter besök gärna vår webbplats: https://noperfectyoga.com.

Bolaget förbehåller sig rätten att justera avgiften för tjänster och produkter som löper tillsvidare. För tjänster som löper med viss bindningstid äger Bolaget rätt att justera avgiften under bindningstiden endast med hänsyn till för Bolaget ökade kostnader på grund av sådana händelser som avser Force Majeure eller andra omständigheter utanför Bolagets kontroll. Dessa kan vara ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter eller kostnadsökningar i förhållande till underleverantörer på grund av Force Majeure-förhållanden. 

Bolaget informerar skriftligen om ändring av avgift inom skälig tid innan ändringen träder i kraft. Om du inte vill godta ändringen har du rätt att utan extra kostnad säga upp tjänsten senast den dag då ändringen träder i kraft. Du kommer inte påverkas av prisändringen under uppsägningstiden.

7. Meddelanden till kunden

Bolaget kommunicerar på det eller de språk som Bolaget använder för att tillhandahålla Avtalsvillkoren till dig. Du samtycker till att Bolaget får tillhandahålla meddelanden eller annan information till dig genom att publicera dem på webbplatsen för Bolaget, skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges i ditt Konto, skicka det till den postadress som anges i ditt Konto, ringa upp dig eller skicka ett SMS. 

8. Immateriella rättigheter

Bolagets tjänster och produkter skyddas av gällande immateriella rättigheter. All upphovsrätt och alla övriga immateriella rättigheter i och till Bolagets tjänster och produkter, och medföljande tryckta material, tillhör Bolaget eller dess leverantörer. 

Du samtycker till att Bolaget och/eller tredje part innehar alla rättigheter, anspråk och intressen i och till innehållet i Bolaget, inklusive, men inte begränsat till, grafik, användargränssnitt och textinnehåll samt till tjänsterna som tillhandahålls av Bolaget och till alla immateriella rättigheter i denna. Innehållet skyddas av gällande immateriella rättigheter och annan lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt.

Du samtycker till att samtliga Bolagets tjänster endast tillhandahålls på licens. Bolagets tjänster licensieras till dig endast för användning helt i enlighet med Avtalsvillkoren. För de tjänster som tillhandahålls av Bolaget, beviljar Bolaget dig en personlig, begränsad, icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att använda tjänsterna på din enhet. Användningen tillåts enbart för enskilt bruk. 

Du får inte kopiera tjänsterna och programvaran eller distribuera, överlåta rätten att använda, modifiera, översätta, reproducera, återförsälja, vidarelicensiera, hyra eller leasa ut, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka avslöja källkoden eller skapa produkter avhängiga av tjänsterna och programvaran, förutom i den utsträckning som dessa begränsningar är förbjudna enligt gällande lagstiftning. 

Du samtycker till att använda Bolagets tjänster och ditt Konto endast i de syften som tillåts enligt de här Avtalsvillkoren och gällande lagstiftning, bestämmelser eller praxis/riktlinjer som är allmänt vedertagna inom relevant jurisdiktion.

Tänk på att:

 • Du får endast får streama och se material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.

 • Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför Material.

 • Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något Material eller det sätt som filerna streamas till dig.

 • Du godkänner att Bolaget kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.

9. Ansvarsbegränsning

Bolaget garanterar inte att Tjänsterna kommer att fungera fri från avbrott eller fel. Användning av tjänsterna sker alltid på eget ansvar och på egen risk. Bolaget ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, till följd av fel eller brister på hemsidan, dess innehåll eller som annars orsakats av användandet av denna. Bolaget ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning undantas alla garantier och villkor med hänsyn till Bolagets tjänster och produkter, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller ej, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, skydd mot intrång, frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter, eller några utfästelser beträffande tjänsternas tillfredsställande kvalitet, tillgänglighet, tillförlitlighet eller korrekthet.

Det sammantagna ansvar som Bolaget har gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår enligt eller i anslutning till de här Avtalsvillkoren kommer inte att överstiga det pris som du har betalat för Bolagets tjänster och produkter. Ingenting i de här Avtalsvillkoren eller eventuella tilläggsvillkor avser att begränsa eller undanta Bolagets ansvar för bedrägeri eller bedrägligt beteende, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall eller personskada som orsakats av Bolagets oaktsamhet eller i den utsträckning Bolaget enligt lag inte kan begränsa sitt ansvar. 

10. Uppsägning 

Din prenumeration förlängs automatiskt varje månad eller i enlighet med den prenumerationstyp du träffat avtal kring om uppsägning inte sker. Uppsägning kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast dagen innan sista dagen i pågående prenumerationsperiod. Uppsägning av prenumerationen sker av dig personligen på hemsidan, under dina inställningar som inloggad medlem där du också kan se när din innevarande betalperiod slutar. 

Oavsett så löper prenumerationen alltid pågående prenumerationsperiod ut, och du kommer att debiteras för denna period. Bolaget erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betalperiod och givetvis har du tillgång till tjänsten under hela perioden. En bekräftelse på uppsägning skickas till dig per mejl. Vid frågor kontakta kundtjänsten på hello@noperfectyoga.com

Bolaget har rätt att avsluta ditt Konto med omedelbar verkan om du inte betalar gällande avgift för tjänsten, eller efter gällande uppsägningstid om du väljer att inte förnya tjänsten. Ditt Konto upphör automatiskt om du underlåter att iaktta några av Avtalsvillkoren. Vid upphörandet måste användandet av tjänsten upphöra helt.

 

Bolaget kan även när som helst via meddelande till dig säga upp Avtalsvillkoren med dig och avsluta ditt Konto med omedelbar verkan om du har brutit mot någon bestämmelse i Avtalsvillkoren, eller om Bolaget beslutar sig för att inte längre tillhandahålla tjänsten. 

11. Tillägg och ändringar

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra Avtalsvillkoren och införa nya eller ytterligare villkor eller bestämmelser för ditt användande av Bolaget. Bolaget förbehåller sig rätten att, utan förvarning, ändra Avtalsvillkoren när som helst genom att uppdatera denna text. Du är genom din användning bunden av sådana ändringar och bör därför läsa igenom Avtalsvillkoren med jämna mellanrum.

12. Övrigt

De här Avtalsvillkoren utgör det slutgiltiga, fullständiga och exklusiva avtalet mellan parterna avseende avtalsinnehållet och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal gällande sådant avtalsinnehåll, oavsett om dessa är muntliga eller skriftliga. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor. 

Om någon bestämmelse i de här Avtalsvillkoren inte överensstämmer med eller inte kan genomdrivas helt enligt svensk lagstiftning, ska en sådan bestämmelse tolkas som begränsad i den utsträckning som krävs för att överensstämma med och kunna genomdrivas helt enligt svensk lagstiftning. 

De här Avtalsvillkor och eventuella tilläggsvillkor och rättigheter och/eller licenser som beviljats inom ramen för dessa, får inte överlåtas eller överföras av dig utan Bolagets föregående skriftliga godkännande, men får överlåtas av Bolaget utan ditt godkännande eller andra begränsningar.

13. Lagval och tvistelösning

De här Avtalsvillkoren styrs av svensk lagstiftning. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska inte vara tillämplig på Avtalsvillkoren. Tvist i anledning av dessa villkor ska exklusivt och slutligt avgöras av svensk allmän domstol och i första instans av tingsrätten i Luleå, Sverige. Dessa villkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. 

Tvister eller oenigheter som uppstår till följd av detta avtal, som i första hand inte kan lösas genom medling inom sextio (60) kalenderdagar efter det att en part har underrättat den andra parten om denna tvist eller oenighet, ska avgöras av tingsrätten. Medlingsprocessen ska äga rum i Luleå, Sverige, och hållas på svenska.

Som konsument kan du alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i fall ARN är behörig. Vid gränsöverskridande köp av tjänst eller produkter via vår hemsida kan du även vända dig till EU-kommissionen för Online Dispute Resolution på http://ec.europa.eu/consumers/odr

14. Force majeure

Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse om skadan eller underlåtenheten har sin grund i hinder utanför parts kontroll (”Force Majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från vår underleverantör som orsakats av Force Majeure. Som Force Majeure kan anses bl.a. myndighets-åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omständighet som vi inte råder över, t.ex. omläggning eller nedläggning av mobilnäten eller bredband, störningar av systemets radiotrafik mellan de olika komponenterna eller störning av annan teknisk utrustning samt arbetskonflikt, blockad, epidemi, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse. 

15. Reklamation och feedback

Vi vill att Du som Kund ska bli nöjd! Om det skulle vara något fel i våra tjänster, ber vi dig utan onödig fördröjning kontakta vår kundtjänst via hello@noperfectyoga.com

Om du skulle upptäcka att (1) en tjänst inte fungerar, (2) en tjänst inte motsvarar beskrivningen av det som du har beställt eller om (3) tekniska problem har fördröjt eller förhindrat leveransen av en tjänst, kommer din enda och uteslutande gottgörelse att vara antingen en ersättning av applikationen eller en återbetalning av det pris som har betalats för tjänsten, enligt beslut från Bolaget. Du måste meddela Bolaget om eventuella fel eller omständigheter som beskrivs ovan utan onödig fördröjning. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller din feedback granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lämplig lösning genom oss eller via våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi förbehåller oss dock rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

16. Ångerrätt

I egenskap av konsument har Du enligt gällande konsumentlagstiftning rätt att frånträda avtalet utan att några särskilda skäl anges, om detta sker inom 14 dagar från avtalets ingående. 

Ångerrätten gäller dock inte för följande typer av tjänster och varor: (a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) plomberade ljud- eller bildupptagningar, spel eller datorprogram (även innefattande teknisk plombering genom t.ex. serienummer), där plomberingen brutits; eller (c) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

 

Genom att acceptera de här Avtalsvillkoren godkänner du att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. Du godkänner sålunda härvid att ångerrätten inte gäller när datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning i samband med eller efter köpet. 

När det inte gäller digitalt innehåll har du rätt som konsument utöva ångerrätten genom att kontakta vår kundtjänst skriftligt via hello@noperfectyoga.com eller genom att använda Konsumentverkets standardformulär: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

17. Kontaktinformation

För ytterligare information om de här allmänna villkoren är du välkommen att kontakta oss på: 

 • Malin Winberg AB, org. nr 559229–3533, Norra Strandgatan 25, 972 39 Luleå, Sverige

Personuppgiftspolicy

​Denna Personuppgiftspolicy är reviderad och gäller från och med 2021-01-25.

Malin Winberg AB, org. nr 559229–3533, Fredsgatan 16, 972 39 Luleå, Sverige, (nedan ”Bolaget" eller "vi") respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. 

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. 

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats https://malinwinberg.se, och när du använder våra tjänster eller köper våra produkter som tillhandahålls via vår webbplats https://noperfectyoga.com som jämväl drivs och administreras av Bolaget (nedan kallade med det samlade begreppet "Tjänsten"). 

Bolaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår Personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten. 

All behandling av personuppgifter inom Bolaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Innehåll i denna Personuppgiftspolicy:

 1. Centrala begrepp

 2. Uppgifter som behandlas

 3. Ändamål med behandlingen

 4. Rättslig grund

 5. Säkerhet och överföring av personuppgifter

 6. Lagring och gallring av personuppgifter

 7. Dina rättigheter och val

 8. Cookies

 9. Länkar till webbplatser och sociala plug-ins

 10. Ändringar i Personuppgiftspolicyn

 11. Lagval och tvistelösning

 12. Kontaktuppgifter 

 

1. Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. 

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring. 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Bolaget samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är: 

 • Identifikationsnummer (namn, personnummer, nationellt id)

 • Kommunikationsuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-postadress, etc. 

 • Profildata, platsdata

 • Beställningsinformation såsom kundnummer

 • Betalningsinformation såsom kortuppgifter, faktureringsadress, etc.

 • IP-adress, enhetsinformation, åtkomstdata

 • De övriga kontakter du anger i Tjänsten och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten. 

Bolaget behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra en beställning av produkter eller tjänster. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Bolaget inte kan genomföra den efterfrågade beställningen av produkter eller tjänsten. 

För det fall du väljer att skapa ett användarkonto hos Bolaget kommer Bolaget att spara ovanstående personuppgifter om dig även för detta syfte. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto, inklusive:

 • Information om din användning av Tjänsten, t.ex. hur du ofta du använder tjänsten,

 • Tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som, IP-adress, Hårdvarutyp, Operativsystem och Webbläsarversion, etc.

 • Adressuppgifter som anges i Tjänsten eller via offentliga register.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, i första hand SPAR. 

3. Ändamål med behandlingen 

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten: 

 • För att tillhandahålla Tjänsten inklusive din beställning av produkter eller tjänster samt administrera vårt avtal med dig, inklusive skapande av och administrering av ditt användarkonto (om du väljer att skapa ett användarkonto),

 • Om du har ett abonnemang för Tjänsten, kommer vi att samla in den data som du skickar genom att nyttja Tjänsten, 

 • För att du ska kunna nyttja Tjänsten kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till underleverantör eller en tredje part i syfte att uppfylla din begäran tjänster eller produkter (såsom för att genomföra betalning för utförd tjänst),

 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor,

 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten,

 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av Tjänsten (t.ex. vilken mobilenhet eller utrustning du använder) för att bättre förstå hur våra kunder interagerar och använder Tjänsten,

 • För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig,

 • För att erbjuda dig att delta i tävlingar. När du deltar i sådan tävling kan vi komma att be dig att ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer,

 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster,

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring av våra produkter och tjänster, via e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms),

 • För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Bolagets eller andras rättigheter,

 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

4. Rättslig grund 

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig:

 • Bolaget behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan).

 • Nödvändig behandling för ändamål som rör Bolagets eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning).

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Bolagets eller tredje parts berättigade intressen, kan Bolaget behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Bolagets kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra Bolagets produkter och tjänster (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan).

 

Med "berättigade intressen" avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig så bra Tjänster som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att säkerställa att marknadsföringen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen efter dina intressen, t.ex. anpassad efter din användning av Tjänsten. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. 

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:

 • fullgöra skyldighet enligt lag och föreskrifter eller genom domstolsbeslut,

 • vid förhandling om försäljning av vår verksamhet eller tillgångar delge en eventuell köpare nödvändig information om våra kundregister (en eventuell köpare kommer i sådana fall inte ha rätt att använda uppgifterna för annat ändamål än för värderingen av vår verksamhet),

 • överlåta dem till en tredje part som köpt vår verksamhet eller en väsentlig del av våra tillgångar och personuppgifter ingår som en del av försäljningen, eller

 • det är nödvändigt för att genomdriva eller tillämpa våra allmänna villkor, eller för att skydda våra rättigheter, tillgångar, säkerhet, kunder eller andra personer. 

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss och/eller våra samarbetspartner genom att klicka på "avsluta prenumeration" i en e-post som vi skickar dig.

Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänsten och för att säkerställa att våra Tjänsten och systemet är säkra. När vi behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke:

 • Bolaget kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan). 

 • Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 • Bolaget kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut. 

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

5. Säkerhet och överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter till tredje man:

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Bolaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Bolaget kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Bolagets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Bolagets leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. 

Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part, för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna Personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten. 

Överföring av personuppgifter till tredje land:

Bolaget kan komma att samarbeta med partners som behandlar personuppgifter inom och utom EU/EES. För det fall Bolaget väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Bolaget i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Säkerhet till skydd för personuppgifter:

Bolaget värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Bolaget har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

6. Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst eller produkt du valt att beställa är levererad och slutförd.

 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. 

7. Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Bolaget via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy. 

Rätt till tillgång:

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Bolaget rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Bolagets administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Bolaget, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran. 

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter:

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"):

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;

 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen),

 • om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);

 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Rätt till begränsning:

Du har i vissa fall rätt att begära att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Bolaget får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna. Om Bolaget inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Bolagets behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Bolagets eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl. 

Rätt att göra invändningar:

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripen profilering. Bolaget får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Bolaget inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Bolaget får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Bolaget inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet:

Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Bolaget samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätt att inge klagomål:

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

8. Cookies

För att göra besök på vår webbplats så attraktiv som möjligt samt för att möjliggöra vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras i din (användarens) webbläsare. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av en webbläsarsession, alltså när du stänger webbläsaren. Andra cookies blir kvar i din webbläsare och gör så att vi eller ett till oss närstående bolag kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. De kallas beständiga cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningarna för cookies och individuellt bestämmer om du vill acceptera cookies eller inte, i särskilda fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionaliteten på vår webbplats och i vår Tjänst.

Vi delar in cookies i tre kategorier:

 • Obligatoriska

 • Funktionella

 • Personliga

Här nedanför hittar du mer information om dina val samt en detaljerad lista över de cookies vi använder.

Obligatoriska cookies krävs för att navigera på vår webbplats samt för att använda de tjänster vi tillhandahåller. Om dessa cookies inte används garanteras inte korrekt funktionalitet för vår webbplats (till exempel att ange text) när besökare går igenom sidor på webbplatsen. Dessa cookies samlar även in information om hur besökare använder vår webbplats, till exempel vilka sidor de besöker oftast samt om de får felmeddelanden från webbplatser. Dessa cookies samlar in sammansatt, anonym information som inte identifierar besökare. Cookie-filerna gör även så att vår webbplats kommer ihåg användares val, till exempel språk eller region, för att tillhandahålla bättre funktioner. Enligt lag krävs inte någon åtgärd från dig för att acceptera dem. Vi använder även dessa cookies för att lagra information om huruvida du har lämnat ditt samtycke till att använda cookies eller att tillfälligt lagra information som du angivit.

Funktionella cookies samlar in anonym information. De kan inte spåra din navigering på andra webbplatser. De kan även användas för att skicka målinriktade annonser/erbjudanden eller för att mäta hur effektiv en reklamkampanj varit. De kan användas för att avgöra vilka kanaler för online-marknadsföring som är mest effektiva. Med dessa cookies lagrar vi även dina inloggningsuppgifter i din webbläsare, så att du kan logga in automatiskt nästa gång du besöker vår webbplats. Eftersom vi vill presentera en webbplats för dig som är utformad för optimal användarvänlighet aktiveras funktionella cookies vanligtvis när du besöker vår webbplats. För att möjliggöra de beskrivna åtgärderna använder vi även cookies från tredje parter i den här kategorin. Genom att analysera din anonymiserade användning kan vi hitta områden där vår webbplats kan förbättras. 

Personliga cookies används för att visa mer målinriktade annonser som är relevanta för användaren och anpassade enligt användarens intressen. Dessa cookies hjälper oss att ge anpassade målgruppslistor för marknadsföring till våra marknadsföringspartner. Vi behöver ditt samtycke för att aktivera dessa cookies.

Invändning mot användning av cookies:

Om du inte vill att vi ska samla in och analysera information om ditt besök så kan du när som helst invända mot det med framtida verkan (så kallad opt-out, avregistrering). För att implementera invändningen rent tekniskt ställs en opt-out-cookie in i din webbläsare. Den här cookien har endast som syfte att kartlägga din invändning. Observera att av tekniska skäl kan en opt-out-cookie endast användas för den webbläsare som den har ställts in för. Om du rensar dina cookies eller använder en annan webbläsare så behöver du göra om processen (invända på nytt).

9. Länkar till webbplatser och sociala plug-ins

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Bolaget frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling. I Tjänsten kan du ibland erbjudas att dela data från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Vi har inte något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins om du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins.

 

10. Ändringar i Personuppgiftspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy utan föregående meddelande. Vid betydande förändringar kommer detta att kungöras på Webbsidan eller skickas med e-post till dig. Den uppdaterade versionen hittar du alltid här: https://www.noperfectyoga.com/villkor

 

11. Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag. 

12. Kontaktuppgifter 

För ytterligare information om personuppgiftshantering, är du välkommen att kontakta oss på: 

 • Malin Winberg AB, org. nr 559229–3533, Fredsgatan 16, 972 39 Luleå, Sverige

bottom of page